روشی نوین به سبک هارمونیک در رنگ بندی مو و ایجادرفنه های بسیار درخشان و زیبا در کنار هم جزو اولیت های این روش است و در این روش از رنگ های اورآل ( رنگ بی آمونیاک ) و پرسنال استفاده می شود که خود تضمینی برای کیفیت کار می باشد

یک دیدگاه